Notariusz
8 mins read

Notariusz

Notariusz – co to za zawód i jakie ma znaczenie w naszym życiu? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, po co są notariusze i czym się zajmują? W dzisiejszych czasach ich rola jest niezwykle ważna i znacząca, ale niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. 

Notariusz to osoba pełniąca funkcję publiczną, która zajmuje się dokonywaniem czynności prawnych i udzielaniem pomocy przy sporządzaniu dokumentów. Jest to zawód regulowany prawnie, a jego wykonywanie jest ściśle kontrolowane przez państwo. Notariusze są obecni na całym świecie, a ich rola jest niezwykle ważna w życiu społecznym i gospodarczym.

Notariusz – czym się zajmuje?

Notariusz to osoba, która zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych. Akt notarialny to dokument zawierający oświadczenia woli stron, które notariusz potwierdza swoim podpisem oraz pieczęcią. W zależności od rodzaju czynności prawnej, którą notariusz ma dokonać, akt notarialny może mieć różną formę i treść. Najczęściej jednak akt notarialny jest sporządzany w formie aktu notarialnego właściwego lub w formie dokumentu urzędowego.

Do najczęstszych czynności, które notariusze wykonują, należą:

 • Sporządzanie umów, w tym umów kupna-sprzedaży, umów najmu i dzierżawy, umów o pracę, umów zlecenia czy umów o dzieło;
 • Sporządzanie testamentów i innych dokumentów dotyczących dziedziczenia;
 • Sporządzanie pełnomocnictw, w tym pełnomocnictw do reprezentowania przed sądami czy organami administracji publicznej;
 • Dokonywanie czynności związanych z obrotem nieruchomościami, takimi jak przekazywanie własności nieruchomości czy ustanawianie hipotek;
 • Dokonywanie czynności związanych z obrotem przedsiębiorstwami, takimi jak rejestracja spółek czy dokonywanie zmian w rejestrze przedsiębiorców.

Kto może zostać notariuszem w Polsce

Notariusz
Notariusz

W Polsce notariuszem może zostać osoba posiadająca wykształcenie prawnicze oraz spełniająca określone wymagania ustawowe. Zgodnie z ustawą o notariacie z 14 lutego 1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1783 z późn. zm.), notariuszem może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – Stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz jest wpisana na listę notariuszy prowadzoną przez ministra sprawiedliwości;
 2. Ukończyła studia prawnicze lub uzyskała tytuł magistra prawa;
 3. Posiada co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie prawnika lub w administracji publicznej;
 4. Zdała egzamin notarialny, który składa się z części pisemnej oraz ustnej;
 5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Warto również zaznaczyć, że notariusz musi posiadać dobrej jakości sprzęt i oprogramowanie komputerowe, które pozwoli mu na wykonywanie swojej pracy na odpowiednim poziomie. Dodatkowo notariusz jest zobowiązany do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania swojego zawodu.

W Polsce liczba notariuszy jest regulowana przez ustawę, która określa liczbę notariuszy w stosunku do liczby ludności. Według obowiązujących przepisów, na każde 40 tysięcy mieszkańców przypada jeden notariusz. Obecnie w Polsce działa około 2000 notariuszy.

Notariusz – jakie ma obowiązki?

Notariusz to osoba, która pełni funkcję publiczną i jest zobowiązana do przestrzegania określonych przepisów prawa. Do najważniejszych obowiązków notariusza należą:

 • Zapewnienie bezstronności i niezależności – notariusz nie może działać w interesie żadnej ze stron, a jego jedynym celem jest zapewnienie prawidłowego przebiegu czynności prawnej;
 • Zapewnienie legalności czynności prawnej – notariusz dokonując czynności prawnej, sprawdza czy jest ona zgodna z przepisami prawa i czy nie narusza praw innych osób;
 • Zachowanie tajemnicy notarialnej – notariusz nie może ujawnić informacji, które przekazały mu strony, a jedynie udzielać informacji, które wynikają z przepisów prawa;
 • Zapewnienie zgodności dokumentów z oryginałami – notariusz musi sprawdzić, czy dokumentsporządzony w jego obecności jest zgodny z oryginałem lub odpowiada woli stron;
 • Przechowywanie dokumentów – notariusz jest zobowiązany do przechowywania dokumentów, które sporządził, przez określony czas i zgodnie z wymaganiami prawa;
 • Pobieranie opłat – notariusz pobiera opłaty za swoje usługi, które są określane w odrębnych przepisach prawa.

Notariusz – jakie korzyści z jego usług możemy czerpać?

Korzyści wynikające z korzystania z usług notariusza są liczne i dotyczą zarówno stron dokonujących czynności prawnej, jak i społeczeństwa jako całości. Do najważniejszych korzyści wynikających z korzystania z usług notariusza należą:

 • Bezpieczeństwo prawne – notariusz dokonując czynności prawnej, sprawdza zgodność dokumentów z przepisami prawa oraz chroni prawa stron, co zapewnia im bezpieczeństwo prawne;
 • Skuteczność – czynności dokonywane przez notariusza są skuteczne, a ich zapis w akcie notarialnym jest wiążący dla wszystkich stron;
 • Ochrona interesów – notariusz zapewnia ochronę interesów stron, uniemożliwiając naruszanie ich praw przez drugą stronę;
 • Ułatwienie obrotu prawnego i gospodarczego – notariusz ułatwia dokonywanie czynności prawnych, dzięki czemu obieg dokumentów jest prostszy i szybszy;
 • Pewność dokumentów – notariusz potwierdza swoim podpisem oraz pieczęcią zgodność dokumentów z oryginałami, co zapewnia pewność ich treści;
 • Umożliwienie przekazywania nieruchomości – notariusz dokonuje czynności związanych z przekazywaniem nieruchomości, co umożliwia ich sprzedaż lub dziedziczenie;
 • Ochrona interesów społecznych – notariusz poprzez swoją działalność dba o ochronę interesów społecznych i przestrzeganie przepisów prawa.

Notariusz Szczecin

Notariusz w Szczecinie to profesjonalista, który musi spełnić szereg wymagań i przestrzegać ścisłych norm etycznych. Jego obowiązkiem jest zapewnienie, że wszystkie dokumenty są sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także że strony transakcji są właściwie poinformowane o swoich prawach i obowiązkach. Notariusze w Szczecinie często obsługują różnego rodzaju transakcje, takie jak sprzedaż nieruchomości, spadki, umowy przedmałżeńskie i wiele innych.

Warto znaleźć notariusza w Szczecinie, któremu można zaufać, ponieważ dokonując ważnych transakcji, chcemy mieć pewność, że wszystko zostanie zrobione zgodnie z prawem i w sposób profesjonalny. Dlatego ważne jest, aby wybrać notariusza, który posiada doświadczenie, dobre opinie od klientów oraz jest odpowiednio wykształcony. Tylko taki notariusz będzie w stanie zapewnić nam spokojny sen i pewność, że nasze dokumenty są w porządku.

Podsumowanie – notariusz

Notariusz to osoba pełniąca funkcję publiczną, która dokonuje czynności prawnych i udziela pomocy przy sporządzaniu dokumentów. Jest to zawód regulowany prawnie, a jego wykonywanie jest ściśle kontrolowane przez państwo. Notariusze są niezwykle ważni w życiu społecznym i gospodarczym, a korzyści wynikające z ich usług są liczne i dotyczą zarówno stron dokonujących czynności prawnej, jak i społeczeństwa jako całości. Dlatego warto korzystać z usług notariusza, aby mieć pewność prawidłowości i bezpieczeństwa dokonywanych czynności prawnych oraz ochronę swoich interesów.