Dla kogo świadczone są usługi geologiczne i geotechniczne?
5 mins read

Dla kogo świadczone są usługi geologiczne i geotechniczne?

Dla kogo świadczone są usługi geologiczne i geotechniczne? Usługi geologiczne i geotechniczne są niezbędne przy wstępnych etapach budowy. Prowadzone są w tym temacie badania mające na celu uzyskanie pełnych informacji o geologii terenu, obliczenia wszystkich istotnych cech gleby i warunków hydrogeologicznych oraz uwzględnienia niebezpiecznych procesów o charakterze naturalnym i spowodowanym przez człowieka.

Roboty geologiczne są gwarantem bezawaryjnej pracy budynków i budowli. Pozwalają na podjęcie właściwej decyzji projektowej, co z kolei zapewni dużą niezawodność i oszczędność kosztów budowy. Badania inżynieryjno-geotechniczne wykonywane są dla poszczególnych obiektów budowlanych na terenach o zbadanych warunkach inżynieryjno-geologicznych w celu zbudowania obliczeniowego modelu współdziałania projektowanego budynku lub konstrukcji z fundamentem.

Główne usługi geologiczne i geotechniczne – badania

 • Prowadzenie badań w celu projektowania obiektów liniowych i powierzchniowych o dowolnej złożoności (w tym o podwyższonym poziomie odpowiedzialności)
 • Pełny cykl badań geotechnicznych, od przygotowania programu badań do przygotowania dokumentacji sprawozdawczej
 • Badanie różnych wyrobisk górniczych (wiercenia i wydobycie) wraz z dokumentacją geologiczną i pobraniem próbek gleby i wody
 • Pełen zakres badań geofizycznych z wykorzystaniem metod poszukiwań elektrycznych, sejsmicznych, magnetycznych, radiometrii i otworów wiertniczych
 • Badania terenowe gruntów (sondowanie statyczne, próby stemplowania, presjometria (wykonuje próbne obciążenie podłoża), penetracja, badania pali referencyjnych i pełnowymiarowych)
 • Badania hydrogeologiczne, w tym wiercenia, wyposażenie odwiertów, eksperymentalne prace filtracyjne – pompowanie i załadunek, monitoring hydrogeologiczny
 • Badania termometryczne w studniach
 • Sondaże inżynieryjno-geologiczne, badania rozpoznawcze terenów rozwoju niebezpiecznych procesów geologiczno-inżynierskich – kras, osuwiska, obliczenia stateczności skarp itp.
 • Określenie właściwości fizycznych i mechanicznych gleb bezpośrednio w terenie z wykorzystaniem mobilnego laboratorium
 • Laboratoryjne określenie właściwości fizycznych i mechanicznych gleb oraz składu chemicznego wód podziemnych
 • Sporządzanie prognoz zmian warunków inżyniersko-geologicznych, badanie niebezpiecznych procesów geologiczno-inżyniersko-geologicznych wraz z wydawaniem zaleceń dotyczących inżynierskiej ochrony terenu
 • Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin w całości, począwszy od sporządzenia projektu poszukiwań geologicznych, a skończywszy na wystawieniu projektu zagospodarowania i rekultywacji, po wyliczenie zapasów surowców użytecznych i ujęcie ich w bilansie
 • Wiercenie studni wodnych do picia i na potrzeby gospodarstwa domowego
 • Wiercenie studni prowadzących do montażu pali śrubowych, wierconych, wbijanych.
 • Badania geotechniczne przy rekonstrukcji budynków i konstrukcji.

Kto korzysta z usług geologicznych i geotechnicznych?

Usługi geologiczne i geotechniczne przedstawiają informacje, które są niezbędne dla: projektantów, inżynierów geologów na kolejnych etapach prac geotechnicznych, specjalistów obsługujących konstrukcje. Dla budowniczych oraz operatorów takie usługi wspomagają etapy: projektowania oraz planowania, budowy i późniejsze operacje. Cel badań geotechnicznych reguluje ilość, jakość i termin uzyskania wymaganych informacji geotechnicznych. Prace prowadzone w celu osiągnięcia tych danych pozwalają zgromadzić konieczne i wystarczające informacje o warunkach przyrodniczych badanego obszaru.

W strukturze prac geotechnicznych uwzględniono metody umożliwiające uzyskanie następujących informacji:

 • Ustalenie genezy gleb i geologicznej historii ich powstawania
 • Określanie właściwości fizycznych i mechanicznych (wytrzymałość i odkształcenie), chemicznych i fizykochemicznych gleb
 • Identyfikacja egzogennych procesów i zjawisk geologicznych i inżynieryjno-geologicznych, takich jak: erozja podpowierzchniowa, procesy błotne, powodzie, erozja morska i rzeczna wybrzeża itp. prognoza ich rozwoju w trakcie budowy.

Profesjonalne wykonywanie usług geologicznych i geotechnicznych

Dla kogo świadczone są usługi geologiczne i geotechniczne?
Dla kogo świadczone są usługi geologiczne i geotechniczne?

Firmy świadczące usługi geologiczne i geotechniczne prowadzą obserwacje i badania geologiczne w ramach monitoringu geotechnicznego zarówno w dużych miastach, jak i na terenach oddalonych od miast. Są one niezbędne do przygotowania robót budowlanych a wykonywane są przez inżynierów geotechnicznych w celu sprawdzenia mechaniki gruntu i fundamentów przyszłego budynku, zarówno metodami polowymi, jak i laboratoryjną analizą uzyskanych danych. Badania inżynieryjne prowadzone w ramach robót geotechnicznych na budowach są podstawą bezpieczeństwa całego procesu, ponieważ uwzględniają wszystkie negatywne czynniki, które się pojawiają i pozwalają uniknąć nieprzewidzianych sytuacji. Na podstawie przeprowadzonej kontroli geotechnicznej i analizie zebranych informacji, klient otrzymuje pełny wniosek techniczny z informacją o badanym obiekcie, a także zalecenia dotyczące eliminacji i zapobiegania ewentualnym negatywnym skutkom. Firmy wykonujące usługi geologiczne i geotechniczne dbają o wysoki poziom jakości na każdym etapie pracy, ponieważ jest to obowiązkowym elementem wszystkich prowadzonych badań.